• Đây là mã hỗ trợ tải thông tin tài khoản và nhân vật của bạn trong game.